[فعل]

متاسف بودن

( م-ت-ا-س-ف- -ب-و-د-ن )
1 to be sorry to regret , to apologize

to regret /rɪˈgret/ /rɪˈgrɛt/


to apologize /əˈpɑl.əˌdʒɑɪz/ /əˈpɒləʤaɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان