[فعل]

متصرف شدن

( م-ت-ص-ر-ف- -ش-د-ن )
1 to appropriate to occupy , to seize , to take possession of something

to appropriate /əˈproʊpriət/ /əˈprəʊprɪɪt/


to occupy /ˈɑkjəˌpaɪ/ /ˈɒkjʊpaɪ/


to seize /siːz/ /siːz/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان