[فعل]

متوجه شدن

( م-ت-و-ج-ه- -ش-د-ن )
1 to notice to acknowledge , to recognize

to notice /ˈnoʊtɪs/ /ˈnəʊtɪs/


to acknowledge /ækˈnɑlɪʤ/ /əkˈnɒlɪdʒ/


to recognize /ˈrɛkəgˌnaɪz/ /ˈrekəɡnaɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان