[فعل]

مشق دادن

( م-ش-ق- -د-ا-د-ن )
1 to drill to train

to drill /drɪl/ /drɪl/


to train /treɪn/ /treɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان