[فعل]

مشورت کردن

( م-ش-و-ر-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to consult to confer , pick someone's brain

to consult /kənˈsʌlt/ /kənˈsʌlt/


to confer /kənˈfɜr/ /kənˈfɜː/


pick someone's brain /pɪk ˈsʌmˌwʌnz breɪn/ /pɪk ˈsʌmwʌnz breɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان