[فعل]

مطالعه کردن

( م-ط-ا-ل-ع-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to read to study , to peruse

to read /riːd/ /riːd/


to study /ˈstʌdi/ /ˈstʌdi/


to peruse /pəˈruːz/ /pəˈruːz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان