[فعل]

ملاقات کردن

( م-ل-ا-ق-ا-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to meet up to meet with , to meet

to meet with /ˈmiːt wɪð/ /ˈmiːt wɪð/


to meet /miːt/ /miːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان