[فعل]

ممانعت کردن

( م-م-ا-ن-ع-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to prevent to curb , to forbid , to interdict

to prevent /prɪˈvent/ /prɪˈvent/


to curb /kɜrb/ /kɜːb/


to forbid /fərˈbɪd/ /fəˈbɪd/


to interdict /ˈɪntərˌdɪkt/ /ˈɪntə(ː)dɪkt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان