[فعل]

منتقل کردن

( م-ن-ت-ق-ل- -ک-ر-د-ن )
1 to transfer to convey , to transport , to transmit

to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/


to convey /kənˈveɪ/ /kənˈveɪ/


to transport /ˈtrænspɔrt/ /ˈtrænspɔːt/


to transmit /trænzˈmɪt/ /trænzˈmɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان