[فعل]

منصوب کردن

( م-ن-ص-و-ب- -ک-ر-د-ن )
1 to appoint to assign , to designate

to appoint /əˈpɔɪnt/ /əˈpɔɪnt/


to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/


to designate /ˈdezɪɡneɪt/ /ˈdezɪɡneɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان