[فعل]

منع کردن

( م-ن-ع- -ک-ر-د-ن )
1 to forbid to prohibit , to ban , to inhibit

to forbid /fərˈbɪd/ /fəˈbɪd/


to prohibit /proʊˈhɪbət/ /prəˈhɪbɪt/


to ban /bæn/ /bæn/


to inhibit /ɪnˈhɪbət/ /ɪnˈhɪbɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان