[فعل]

موعظه کردن

( م-و-ع-ظ-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to preach

to preach /priːtʃ/ /priːtʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان