[فعل]

میانجیگری کردن

( م-ی-ا-ن-ج-ی-گ-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to mediate to intervene

to mediate /ˈmidiɪt/ /ˈmiːdɪɪt/


to intervene /ˌɪntərˈviːn/ /ˌɪntəˈviːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان