[فعل]

نشأت گرفتن

( ن-ش-أ-ت- -گ-ر-ف-ت-ن )
1 to originate to derive , to emanate , to emerge

to originate /əˈrɪdʒɪneɪt/ /əˈrɪdʒɪneɪt/


to derive /dəˈraɪv/ /dɪˈraɪv/to emerge /ɪˈmɜrʤ/ /ɪˈmɜːʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان