[فعل]

نشر کردن

( ن-ش-ر- -ک-ر-د-ن )
1 to publish to issue , to print

to publish /ˈpʌblɪʃ/ /ˈpʌblɪʃ/


to issue /ˈɪʃuː/ /ˈɪʃuː/


to print /prɪnt/ /prɪnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان