[فعل]

نفله کردن

( ن-ف-ل-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to kill to exterminate
2 to dissipate to waste , to squander

to dissipate /ˈdɪsəˌpeɪt/ /ˈdɪsɪpeɪt/


to waste /weɪst/ /weɪst/


to squander /ˈskwɑndər/ /ˈskwɒndə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان