[فعل]

نقل کردن

( ن-ق-ل- -ک-ر-د-ن )
1 to narrate to quote , to recite

to narrate /nəˈreɪt/ /nəˈreɪt/


to quote /kwoʊt/ /kwəʊt/


to recite /rəˈsaɪt/ /rɪˈsaɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان