[فعل]

هم زدن

( ه-م- -ز-د-ن )
1 to stir to mix , to beat , to blend

to stir /stɜr/ /stɜː/


to mix /mɪks/ /mɪks/


to beat /biːt/ /biːt/


to blend /blɛnd/ /blend/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان