[فعل]

واگذار کردن

( و-ا-گ-ذ-ا-ر- -ک-ر-د-ن )
1 to leave to assign , to transfer

to leave /liːv/ /liːv/


to assign /əˈsaɪn/ /əˈsaɪn/


to transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان