[فعل]

وجود داشتن

( و-ج-و-د- -د-ا-ش-ت-ن )
1 be to exist , there

be /biː/ /biː/


to exist /ɪgˈzɪst/ /ɪɡˈzɪst/


there /ðer/ /ðeə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان