[فعل]

وساطت کردن

( و-س-ا-ط-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to mediate to intercede , to interfere , to intervene

to mediate /ˈmidiɪt/ /ˈmiːdɪɪt/


to intercede /ˌɪntərˈsiːd/ /ˌɪntəˈsiːd/


to interfere /ˌɪntərˈfɪr/ /ˌɪntəˈfɪə/


to intervene /ˌɪntərˈviːn/ /ˌɪntəˈviːn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان