[اسم]

پست الکترونیکی

( پ-س-ت- -ا-ل-ک-ت-ر-و-ن-ی-ک-ی )
1 e-mail

e-mail /ˈiːmeɪl/ /ˈiːmeɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان