[فعل]

چاقو زدن

( چ-ا-ق-و- -ز-د-ن )
1 to stab to knife

to stab /stæb/ /stæb/


to knife /nɑɪf/ /nɑɪf/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان