[قید]

گام به گام

( گ-ا-م- -ب-ه- -گ-ا-م )
1 step by step gradually

step by step /stɛp baɪ stɛp/ /stɛp baɪ stɛp/


gradually /ˈgræʤuəli/ /ˈɡrædʒuəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان