[فعل]

گریه و زاری کردن

( گ-ر-ی-ه- -و- -ز-ا-ر-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to wail to weep , to lament

to wail /weɪl/ /weɪl/


to weep /wiːp/ /wiːp/


to lament /ləˈment/ /ləˈment/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان