[فعل]

گپ زدن

( گ-پ- -ز-د-ن )
1 to gab to chat , to have a chat , to talk

to chat /tʃæt/ /tʃæt/to talk /tɔːk/ /tɔːk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان