[عبارت]

5 Azadi Street

/fˈaɪv æzˈædi stɹˈiːt/

1 خیابان آزادی، پلاک پنجم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان