[عبارت]

a bag of nerves

/ə bæg ʌv nɜrvz/

1 آدم مضطرب و نگران

مترادف و متضاد a bundle of nerves
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان