[صفت]

above board

/əˈbʌv bɔrd/
غیرقابل مقایسه

1 صادق روراست

2 قانونی و درست

  • 1.Don't worry; the deal was completely above board.
    1. نگران نباش؛ معامله کاملا قانونی و درست است.
[قید]

above board

/əˈbʌv bɔrd/
غیرقابل مقایسه

3 صادقانه به طور روراست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان