[عبارت]

account for the fact that

/əˈkaʊnt fɔr ðə fækt ðæt/

1 توجیه کردن این مسئله که

  • 1.It is hard to account for the fact that share prices rose over this period.
    1. توجیه کردن این مسئله که قیمت سهام در این دوره بالا رفت، دشوار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان