[عبارت]

account for the fact that

/əˈkaʊnt fɔr ðə fækt ðæt/

1 توجیه کردن این مسئله که

  • 1. It is hard to account for the fact that share prices rose over this period.
    1 . توجیه کردن این مسئله که قیمت سهام در این دوره بالا رفت، دشوار است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان