[اسم]

accountable expenses

/əˈkaʊntəbəl ɪkˈspɛnsəz/
قابل شمارش

1 هزینه‌های قابل محاسبه

  • 1. An applicant's accountable expenses
    1 . هزینه‌های قابل محاسبه‌ی داوطلب‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان