[اسم]

acid rain

/ˈæsəd reɪn/
غیرقابل شمارش

1 باران اسیدی

  • 1. What do you know about acid rains?
    1 . درباره باران‌های اسیدی چه می‌دانی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان