[حرف اضافه]

after dark

/ˈæftər dɑrk/

1 پس از غروب خورشید هنگام شب

  • 1.Did she come home after dark?
    1 . او پس از غروب خورشید [هنگام شب] به خانه آمد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان