[عبارت]

after one's own heart

/ˈæftər wʌnz oʊn hɑrt/

1 دنبال خواسته‌های خود رفتن مطابق میل و خواسته خود عمل کردن

  • 1.My new boss loves to go fishing every weekend. He is a man after his own heart.
    1 . رئیس جدید من عاشق رفتن به ماهی‌گیری در آخر هفته‌هاست. او مطابق میل و خواسته خود عمل می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان