[عبارت]

alleviate poverty

/əˈliviˌeɪt ˈpɑvərti/

1 کاهش دادن فقر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان