[اسم]

almond oil

/ˈɑːlmənd ˈɔɪl/
قابل شمارش

1 روغن بادام

معادل ها در دیکشنری فارسی: روغن بادام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان