[اسم]

Alzheimer’s disease

/ˈælzˌhaɪmərz dɪˈziz/
غیرقابل شمارش

1 بیماری آلزایمر بیماری فراموشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آلزایمر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان