[اسم]

animal species

/ˈænəməl ˈspiʃiz/
غیرقابل شمارش

1 گونه‌های جانوری گونه‌های حيوانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان