[عبارت]

answer the door

/ˈænsər ðə dɔr/

1 در باز کردن

  • 1. I did knock, but no one answered the door.
    1 . من در زدم، اما کسی در را باز نکرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان