[اسم]

answering machine

/ˈænsərɪŋ məˈʃin/
قابل شمارش

1 پیام گیر (تلفن)

  • 1. she could leave a message on the answering machine.
    1 . او می توانست روی پیام گیر، یک پیغام بگذارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان