[اسم]

assistant referee

/əˈsɪstənt ˌrɛfəˈri/
قابل شمارش

1 کمک‌داور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان