[عبارت]

Attend a TV program

/əˈtɛnd ə ti vi ˈproʊˌgræm/

1 در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان