[اسم]

attending physician

/ɐtˈɛndɪŋ fɪzˈɪʃən/
قابل شمارش

1 پزشک معالج

معادل ها در دیکشنری فارسی: پزشک معالج
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان