[عبارت]

award sole custody

/əˈwɔrd soʊl ˈkʌstədi/

1 حضانت تک‌نفره اعطا کردن (به یکی از والدین)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان