[اسم]

awkward silence

/ˈɑkwərd ˈsaɪləns/
غیرقابل شمارش

1 سکوت ناخوشایند سکوت معذب‌کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان