[عبارت]

barrage of criticism

/bəˈrɑʒ ʌv ˈkrɪtɪˌsɪzəm/

1 حمله انتقادی انتقادات شدید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان