[عبارت]

be a dead duck

/bi ə dɛd dʌk/

1 در دردسر افتادن

informal
  • 1.If you stay here, you're a dead duck.
    1. اگر اینجا بمانی، در دردسر می‌افتی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان