[عبارت]

be all mouth

/bi ɔl maʊθ/

1 لاف‌زن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان