[جمله]

Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone.

/bjuti ɪz ˈoʊnli skɪn dip, bʌt ˈʌgli goʊz streɪt tu ðə boʊn./

1 زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند. سیرت آدم باید نیکو باشد، نه صورتش.

  • 1.Don't be so proud of your pretty face. Beauty is only skin-deep but ugly goes straight to the bone.
    1. آنقدر به چهره زیبای خودت مغرور نباش. سیرت آدم باید نیکو باشد، نه صورتش.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان