[عبارت]

become more difficult

/bɪkˌʌm mˈoːɹ dˈɪfɪkəlt/

1 دشوارتر شدن سخت‌تر شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان